Feljelentéshullámot a betiltók betiltására és a gyűlöletkeltők börtönbe juttatására – Feljelentéssel és Draskovics Tibornak írt nyílt levéllel

Molnár F. Árpád feljelentése csatolt, a nácik által az egész bolygón üldözött filmmel

Az emberi jogok védelme miatt a nácik részéről betiltott film ide kattintva megtekinthető!

A feljelentés csatolva a következő formátumokban is:
html, JPEG, txt, word (docx).

Feljelentés, mely címzett a következőknek:
Legfőbb Ügyészség, Belügyminisztérium, ORFK, Kállai Ernő Kisebbségi Ombudsman és más hatóságok. (A Feljelentés ez oldal megjelenésekor már valamennyi címre elküldetett.)

Nyílt levél Draskovics Tibornak!

Tisztelt Draskovics Tibor!

Egész eddigi életem során nyíltan álltam szemben a betiltásokkal, a cenzúrákkal, amikkel az utóbbi időben Vona Gábor szélsőséges emberei és hívei abszolút egyoldalúan éltek, bőségesen megtoldva azzal, hogy nyíltan is visszatérően követelték, hogy ellenem – mert emberjogvédő és roma jogvédő vagyok – erőszakos bűntetteket kövessenek el, valamint koncepciós perekkel börtönbe juttassanak. A teljes betiltásokhoz az extranacionalista, cigány- és zsidógyűlölő jobboldali médiumok nem egyszer az Ön segítségét nyíltan kérték. Ellenségeimet – a bűntetteket nem csak ellenem, de a társadalom legváltozatosabb rétegei ellen gyakran nyíltan szervező elkövetők, amilyen a kuruc.info, a Barikád, a Nemzeti Hírháló és társaik – annak ellenére védtem a betiltásoktól és a törvényben Önök számára kötelezően előírt, Btk. szerinti felelősségre vonástól és börtönbe, valamint fegyházba juttatástól, hogy ezen szélsőséges, magyarság- és Emberiségellenes csoportok ezeket irányunkban egyoldalúan és változhatatlan elszántsággal hirdették, többen közülük egyéb törvényeket is megszegve, semmilyen az engem ért rágalmazó és mocskolódó anyagokon kívül sem sajtókorrekciót, sem semmiféle emberjogvédő, tudományos témájú stb. cikket, filmet stb. megjelentetni nem voltak hajlandók, mert azok nem merültek ki a köztörvényes mocskolásomban. (A sajtókorrekció elutasításáról bizonyítékokkal is rendelkezem.) Azaz Vona Gábornak mind morálisan, mind köztörvényes szempontból halmozottan terhelt egyéneiről és csoportjairól van szó, akiknek nem létező jogaik védelmében én magam szólaltam fel mindig, hogy szabad lábon maradhassanak, beteges és közveszélyes nézeteiket nyíltan hangoztathassák, és még csak eljárás se induljon ellenük semmi szín alatt. A Magyar Gárda és a kuruc.info betiltását ezért nem támogattam soha, annak ellenére, hogy az Alkotmány és a hatályos törvények ez ügyben nem javaslatokat kínálnak, hanem konkrét megtorlásokat követelnek. Azaz nyíltan buzdítottam és kértem, hogy Önök és az igazságszolgáltatás szervei a hatályos törvényekkel szemben, az ő védelmükben bűncselekményeket kövessenek el. Ezért – bármikor, amikor csak kívánják – minden büntetőjogi felelősséget vállalok. Ugyanakkor felhívom a Tisztelt Hatóságok és Draskovics Tibor úr figyelmét, hogy amennyiben feljelentéseimre határozottan és a törvény betűi szerint nem lépnek, úgy mind a hivatali visszaélés bűntette (Btk. 225. §), mind a bűnpártolás(Btk. 244. §) törvényi alapjai Önök ellen szóló bizonyítékokkal halmozva fognak realizálódni.

Azzal a hagyománnyal, hogy a legfőbb és legrosszindulatúbb cenzorok és szervezett bűnözők egyoldalúan tehessenek valamennyiünk ellen, ezennel végeztem. Mostantól követelem ezen betiltó és szervezett bűntettekre folytatólagosan felszólaló személyek, csoportok és bűnszervezetek ellen a Büntető Törvénykönyvben halmozottan megkövetelt, de Önök által semmibe vett törvényi szankciók végrehajtását, a betiltásoktól a szabadságvesztésekig bezárólag. Amit ellenem és ellenünk törvénytelenül követeltek, azt én a törvény betűje szerint követelem Önökön, mert nem voltak hajlandók törvényesen fellépni a nyíltan rasszista, gyűlölködő, cigányellenes és antiszemita személyek, médiumok és szervezetek ellen.

A mai napon kaptam kézhez azt a levelet, amely – magyar portálokat követően – a Youtube-ról is az “A cigánybűnözés végső megoldása” (elérési cím: http://www.hirhatter.com/a_ciganybunozes.htm ) című, a nácik minden igyekezetével ellentétben egyre történelmibb léptékű filmünk betiltásáról szólt. Ismereteink szerint a hamis vádakkal és rágalmazásokkal halmozott feljelentések mögött Vona Gábor támogatói, sajnos magyar származású cigánygyűlölő és antiszemita elkövetők szerepelnek. A film, melyet a Jobbik és a Magyar Gárda közvetlen környezetében fedezéket kereső és találó nácik több magyar és küldföldi videomegosztóról tiltattak be, nemlegesen lép fel a romák bűnözés szerinti megkülönböztetésével, halmozottan ember- és cigányjogvédő, és közvetlen megoldását kínálja a kisstílű tolvajok és agresszív, utcai elkövetők bőrszíntől független tetteinek kamerával való rögzítésére és lebuktatására. Minthogy az emberjogvédő film, mely valamennyiünk védelmére hivatott, szükségtelenné és okafogyottá teszi a Magyar Gárda bármiféle vonulását, továbbá a náciktól tömegével számon kérve nem cigánygyűlölő, sőt, az elkövetések származás szerinti osztályozását hangsúlyozottan elveti, ezért nem csoda, hogy Vona Gábor náci bandái és csoportjai tömegével küldtek feljelentéseket a Youtube címére azzal a hamis váddal, hogy a film a cigányok elleni gyűlöletre szólít fel, valamint hogy a cigányok kiirtását szorgalmazza és agresszív. Az eddigi információk szerint ezen feljelentéseket kizárólag szélsőjobboldali cigánygyűlölők és nácik fogalmazták meg. Az Önök kötelessége ezen elkövetőket lebuktatni és nyilvánosan felelősségre vonni. A törvényben előírt jogomnál fogva követelem a hamisan vádolók és rágalmazók teljes névsorának és adatainak a büntető eljárásért végrehajtott lekérését, ellenük a törvényes eljárás lefolytatását és törvény előtt a Büntető Törvénykönyvben (Btk.) megköveteltek szerinti elítélését! Elítélését, mert elegünk van a rosszindulatú, gyűlölködő, hazug és Krisztusi békességünk és türelmünk fedezékét mindeddig kihasznált fasiszta terrortámadásokból, melyek mögött Vona Gábor és pártja, valamint a Magyar Gárda vezetésével egy személyben a legfőbb felelős, mindazon jobboldali pártmédiumaival együtt, amelyek eddig mind megúszták a büntető feljelentések tömegeit annak ellenére, hogy amit rólam megjelentetni hajlandók (akár a Nemzeti Hírhálót, akár a kuruc.info-t, akár a Harc Tér nevű lapokat vesszük alapul), az is bűncselekmény.

A Youtube-hoz rólam eljuttatott feljelentések tartalma miatt én, Molnár F. Árpád (anyja neve: (…), született: (…)) a Btk. 179. § (1), a Btk. 179. § (2) a) és c) értelmében ismeretlen tettesek ellen büntető

f e l j e l e n t é s t

teszek.

Rágalmazás
179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,

b) nagy nyilvánosság előtt,
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

A törvényben előírt jogomnál fogva hivatalos tájékoztatást kérek továbbá arról, hogy a Youtube által a legalapvetőbb emberi jogok és nemzetközi jogok, valamint kötelezettségek elképesztően drasztikus és mérhetetlenül fasisztoid szinten igénytelen megszegéséért, mellyel hazánkban az emberi jogok minimumát is a teljes megsemmisítéssel fenyegetik (hiszen holnapra Önök miatt nemzetközi szinten is betilthatóvá lehet a roma és polgári jogvédelem összes létező formája, miközben a jobboldalinak nevezett gyűlöletfilmek, gyűlöletportálok és gyűlöletcikkek tömegével terjednek), mely belföldi és nemzetközi hatóságnál lehet pert indítani, továbbá büntető és egyéb feljelentést tenni a Youtube ellen a magyarországi cigányság és a békében élni akaró polgári lakosság egyértelmű és világosan tetten ért, immáron bizonyított veszélyeztetéséért, és hol lehet mind az erkölcsi, mind az anyagi kártérítéseket a Youtube elleni perek által a magyarországi (és nemzetközi) cigányság érdekében kiharcolni, valamint a teljes kártérítési összeget a magyarországi romák és roma jogvédők számára az utolsó fillérig átadni.

Annak ellenében, amit az ellenem a magyarországi videomegosztókhoz és a Youtube-hoz eljuttatott Vona- és Magyar Gárda-párti nácik feljelentései e film kapcsán tömegével tartalmaznak, miszerint filmünk a cigányság ellen uszít, cigánygyűlölő és a cigányok kiirtásáért szólal fel, a helyzet az, hogy a jobboldali bűnöző alkatú pszichopata, fasiszta vonabűnözők összes hamis vádjaival és rágalmaival szemben nem csak ez a film evidensen roma jogvédő, de egy sor kimondottan a romák jogainak védelmére hivatott filmünk készült, a magyar származású cigányok és roma jogvédők pedig rendszeresen keresnek meg hálálkodó és gratuláló szavakkal annak címén, amit értük tettem. Bizonyára nem kell külön ecsetelni sem a hatóságoknak, sem az ombudsman úrnak, sem Draskovics Tibornak, hogy a roma jogvédelem mekkora gyűlölet tárgya, amióta Önök eleresztették a nácik szaporítását, és – egyébként velem együtt – korlátlan teret engedtek nekik abban, hogy felelősségre vonással nem fenyegető bűntetteiket egyoldalúan követhessék el ellenünk és minden cigány és nem roma testvérünkkel szemben.

Elvárom, sőt, megkövetelem, hogy büntetőjogi felelősségük és az Emberiség előtti teljes felelősségük tudatában most már határozottan, a törvény minden betűjét a legszigorúbban számon kérve eltörlőleg lépjenek fel a magyarországi fasizmus igénytelenül hazudozó, rágalmazó és rosszindulatú terrorizmusával szemben, mellyel az Önök tetteinek következtében már nem csak Magyarországon, de az Egyesült Államokban is üldözik a magyarországi cigányokat és a roma jogvédőket, ahogyan a Youtube teszi, számos roma jogvédő filmünkkel együtt a teljes betiltással fenyegetőzve, illetőleg ezeket végrehajtva, hogy az emberi jogok a Magyar Köztársaságban élők és a magyarul tudó lakosok 15 milliója vonatkozásában teljes egészében megszűnjenek a Föld bolygón.

Bizonyára az előzetes informálódásuk és a feljelentéslista lekérése előtt sem nehéz rájönni, hogy filmünk betiltása mögött a Magyar Gárda napokban történt, messze nem kielégítő és teljes körű betiltása ellen a bűncselekményeket tovább halmozó vonanácik állnak. Az ennél bonyolultabb összefüggések feltárása nem hiszem, hogy ehhez a fasizmussal túlhalmozott környezethez méltó lenne. A betiltásért fellépők és a minden gyűlöletakciókban mindvégig kiszolgáló vona-médiumok tagjai teljes felelősséget kell viseljenek minden eddigi és ezt követő cigány-, zsidó-, norvégellenes, másokat megbélyegző és gyűlölet tárgyává tevő tetteikért, minthogy senki olyan elszántan és eszkaláltan nem üldözte a tényfeltárást és az emberi jogok védelmét, valamint a világ nemzeteit, mint ők.

Tájékoztatom Önöket, hogy személyemben és a Hírháttér nevében a továbbiakban minden olyan magyarul megjelenő cigányellenes film betiltásáért fel kívánok lépni, és a feltöltők, valamint a romák jogai ellen felszólalók büntetőjogi felelősségre vonásáért ugyancsak feljelentéseket kívánok tenni, akik a romák jogaival szemben megszólalnak, akik csak Alkotmányunkban vagy a Büntető Törvénykönyvben foglaltakkal szemben a cigányok azonos jogait és teljes egyenlőségüket támadni merik, mert a tapasztalatok szerint a kesztyűs kéz taktikája nem a békét, hanem a magyar cigányellenesség és gyűlölködő fasizmus vészes mértékű felerősödését eredményezte, ma már teljes megsemmisüléssel fenyegetve a roma és emberi jogvédelem egészét is. Nem hiszem, hogy Önöknek különösképpen kellene részletezni, mennyire kísértetiesen hasonlítanak a Vona Gábor és gyűlöletorgánumai által (amilyen a Barikád, a kuruc.info, a Nemzeti Hírháló, a Harc Tér és a többiek) hirdetett gondolatok a hitleri Németország bevezető lépéseire. Eddig az egyoldalú kirekesztéssel, betiltással és gyűlöletkampánnyal, nem tovább! Most már kötelességem nekem is fellépnem, de a fasiszták módszereivel szemben nem a törvénytelenségre buzdítva, hanem jogainkat a hatályos törvények betűi szerint követelve!

Draskovics úr: ahol az emberi jogok védelmezőit és a roma jogvédőket nemzetközi és hazai betiltásokkal sújtják, ott a cigánygyűlölet bármiféle képviselőinek – legyenek azok a Jobbik, a Magyar Gárda vezetői, a kuruc.info, a Barikád, a Nemzeti Hírháló, a Harc Tér elkövetői – börtönben a helyük. Nem vitás, hogy Hitler Németországában – Önökhöz hasonlóan – azokat üldözték, akik a romákért és az emberi jogokért felszólaltak, és akik üldöztek minket, azok valósították meg német- és magyarellenes, valamint keresztyéngyűlölő pogromaikat, természetesen a német és a magyar stb. nemzet hazafiassága nevében, ahogyan az utolsók tették a Világtörténelem során. De az, hogy Németországban, Hitler alatt úgy tiltották be az emberi jogok védelmét, ahogyan Gyurcsány Ferenc és az Ön irányítása alatt, az sem pártjukat, sem Önöket személy szerint nem menti fel semmi alól!

Üdvözlettel Molnár F. Árpád,
aki úgy érzi, hogy az Önök által létrehozott és ilyen iszonyatos sötétségig nevelt, mindannyiunkra nyíltan közveszélyes, sátáni disznóólban egyre inkább életcélja lesz, hogy azt már nem Krisztus türelmével térítgesse, hanem a törvény minden betűjével, a lehető leghatározottabban számolja fel.

Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ámen

Kelt.: Kecskemét, 2008 december 19.

A feljelentő adatai:
Levélcím és lakcím:
Kecskemét, 6000 Reptéri út 15/b., fsz.2.
Feljelentő anyja neve, születési helye és születési ideje: (…)
Telefonszámok: 76/320-450 ; 30/919-6386
e-mail cím: a feljelentést feladó cím: molnarfarpad@gmail.com , továbbá az azoknezo@citromail.hu cím.

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2008 december 20..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: