Nemzetközi antiterrorista levél April H. Foley Amerikai Nagykövetnek

A Hírháttér bűnüldöző, nemzetközi feljelentése

Tisztelt April H. Foley Nagykövet Asszony,

2008 december 19-én a Youtube, melynek központja a kaliforniai San Bruno, törölte a romák és az emberi jogok, valamint a lakosság legalapvetőbb életérdekei szolgálatában álló, a bűnözés elleni törvényes védelmet egyszerű, törvényes bekamerázással javasló, az “A cigánybűnözés végső megoldása” című 11 perces filmünket. A film a nacionalista Jobbik Pártot és a Magyar Gárdát támogató szervezetekkel egyesült nácik üldözését váltotta ki, mert

1. a filmben nincsen cigánygyűlölet,

2. a film tagadja, hogy számítana, egy bűncselekményt milyen nemzetiségű és/vagy bőrszínű személy követ el,

3. továbbá a települési és falusi tolvajlások és utcai erőszakos cselekmények megoldására az egyszerű és törvényes, hétköznapi bekamerázást javasolja,

4. mégpedig a cigánygyűlölő, az USÁ-ból papíron kitiltott szervezetek roma falvak és lakóházak előtti félelem- és háborúkeltő, a teljes cigányságot üldöző és megbélyegző felvonulásai helyett.

A Youtube az emberjogvédő és roma jogvédő filmünket – a nácik hamis vádjainak engedve – talán egy nappal azt követően tiltotta be, teljes megsemmisítéssel fenyegetve meg a roma- és emberjogvédő Hírháttért, hogy Magyarországon betiltották a cigányok elleni gyűlölet abszolút forrásaként szolgáló Magyar Gárdát, mely szervezetet az USÁ-ból papíron már régen kitiltották, miközben gátlástalan domináns szerephez juttatták az Interneten a fasiszta terrorizmusnak kvázi korlátlan teret engedő, roppant szoros állami ellenőrzés alatt működő Youtube által, destabilizálva ezzel a Magyar Köztársaságot és az alapvető emberi jogok érvényesíthetőségét és fenntarthatóságát, minthogy egyetlen olyan széles kőrűen Emberiség-ellenes videófeltöltő szerver sem létezik a Föld bolygón, mint a Youtube. Ezért sem érthető, hogy-hogy nem Guantanamón faggatják őket arról, kiknek dolgoznak, amikor a hitlerizmusnak és a cigánygyűlöletnek az egész Föld bolygón meghatározó rombolással teret engednek, és a Hírháttérhez hasonló emberjogvédő médiumokat, mert azok tagadják a bőrszín fontosságát, totális betiltással és a betiltást követő további üldözésekkel fenyegetik, a CIA szívének kellős közepében multimilliomosokként és milliárdosokként trónolva.

A Youtube a hírhedt Jobbikot és Magyar Gárdát támogató nácik és cigánygyűlölők ama hamis vádjainak engedtek, hogy filmünk a cigányság elleni gyűlöletre és erőszakra szólít fel. Az a filmünk, amely a Youtube beteges nézeteit tömegével tükröző fasiszta szemlélettel ellentétben tagadja, hogy számítana az, hogy egy tolvaj vagy egy utcai verekedő milyen származású. Rövid filmünk, melyet csak a Jobbikot és a Magyar Gárdát támogató cigánygyűlölő nácik kifogásolnak, ugyanis a piti elkövetők megfogására a törvényes és másutt alkalmazott egyszerű bekamerázást javasolja a fasisztagyártó szervezetek roma falvak előtti felvonulásával szemben, mely utóbbit az Egyesült Államok kormánya szóban már számtalanszor elítélte Magyarország vonatkozásában. Aki tehát törvényt, sőt, a legsúlyosabb emberi jogokat gázolta le, az nem a Hírháttér Multimédia, hanem a fasisztáknak az Interneten gyakorlatilag korlátlan teret engedő amerikai kormány Youtube nevű szervezete, amely az USÁ-ban és a Magyar Köztársaság területén betiltott félfasiszta és fasiszta szervezetek módjára vonul fel az egész Föld bolygón naponta, demonstrálva a hitlerizmus gátlástalan amerikai terjesztését, és – mint az emberjogvédő és roma jogvédő Hírháttér Multimédia esetében – betiltással és a betiltást követő további interkontinentális üldözéssel fenyegetőzve az emberi jogok és a polgári jogok további védelmét megsemmisítő célzattal, drasztikusan belegázolva Magyarország belügyeibe is, mely tettek külön-külön is feltétlen csillagászati összegű kártérítéseket követelnek.

A Youtube a Hírháttért teljes és maffiamódszerekkel (IP-cím- stb. üldözéssel) való totális betiltással fenyegette meg, történelmi és precedens értékű, folytatólagosan elkövetett csapást nyilvánvalóvá téve a teljes cigányság életérdekeire és a 15 milliós magyarság emberi jogaira nézve. Az amerikai kormánynak nem csak hatáskörében, de a lehető legszorosabb szövetségesi-állami védelme alatt működő Youtube (értsd: az amerikai kormány) példátlan támadását annál is inkább kikérjük magunknak, mert nem csak a betiltott film roma- és emberjogvédő, de a Hírháttér számos más, a Hírháttér Multimédia által feltöltött filmje és műsora is az, miközben egyetlen romaellenes műsort sem készítettünk soha, szemben a Youtube cigányok üldözésére és kiirtására felszólító filmmillióival szemben! A Youtube, tehát az amerikai kormány által hamisan megvádolt és megfenyegetett Hírháttér Multimédiát éppen úgy nem érdekli az amerikai kormányzatnak, ezért a Youtube-nak a hitlerista rokoni vonzalmai, ahogyan az USA kormánya és a közvetlen politikai-gazdasági szervezeti egységébe tartozó Youtube viszont határozottan ellenséges a cigányok jogaival és alapvető életérdekeivel szemben az egész Föld bolygón! Mit képzelnek, hogy miközben a náci terrorizmusnak a világ összes nyelvén példátlan teret biztosító Youtube világterrorista hálózat tömegével engedi a magyar nyelven megjelenő, ritkán nem a Jobbik és a Magyar Gárda érdekeit képviselő és kiszolgáló, ezeket nyíltan támogató, tömegével nyíltan hitlerista és fasiszta filmek feltöltését és teregetését – destabilizálva ezzel nem csak a Magyar Köztársaság, de a teljes 15 milliós magyarság biztonságát, minimális életérdekeit és erkölcsi felfogóképességét -, aközben a cigány jogvédelmet cigányellenesség, az emberi jogok legbékésebb védelmét pedig agresszivitás címén üldözi.

Ha a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma nem határolódik el a Youtube fasiszta gaztetteitől, melyekkel szó szerint a legmeghatározóbb Internetes médiumként fasizálták a Magyar Köztársaságot, akkor az külön nemzetközi per témája kell legyen, bár azt gondolom, anélkül is. De az, ha a magyar állami szervek netán nem tiltakozván az amerikai és világfasizmus lábai előtt heverő Youtube Emberiség-ellenes gaztettei ellenében,és ezzel a magyarországi fasizmus terjedését is szolgálnák, semmiben nem mentesíti Önöket az örök érvényű felelősségtől arra nézve, hogy milyen következményekkel járt az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya és a Magyar Köztársaság Alkotmánya drasztikus, fasiszta felrúgása és eltiprása a teljes Magyar Köztársaságra nézve.

A Hírháttér Multimédia azonnali hatállyal követeli a magyar nemzetiségű nácik és hitleristák által a Földön körbeüldözött az “A cigánybűnözés végső megoldása” című békés, senkit nem támadó, roma jogvédő, és a lakosság értelmes és higgadt védelmét szolgáló, csak a nácik és a hitleristák számára kellemetlen film azonnali visszaállítását, és a Youtube bocsánatkérését azzal együtt, hogy a Hírháttér tárgyalások kezdeményezését szorgalmazza a Youtube-ról a mind az Egyesült Államokban, mind a Magyar Köztársaság területén betiltott szervezetek Youtube-on történő megjelenésének teljes betiltására, minthogy ezen szervezeteknek és fasisztáiknak köszönhető az, hogy a Föld bolygón az emberi jogok békés és mindeddig senkit betiltani nem akaró képviseletét az Egyesült Államok kormányának Youtube-jáig megsemmisítő szándékkal üldözik.

Függetlenül a film helyreállításától, az erkölcsökre és a magyarságra nézve mérhetetlenül tömegpusztító Youtube fasiszta, interkontinentális terrorcselekményei miatt kezdeményezni kívánunk a Youtube ellen nemzetközi kártérítési pert, amelynek összegét teljes egészében a magyarországi cigányság és a roma jogvédő szervezetek számára kívánjuk biztosíttatni, követelve a precedens értékű és elrettentő kártérítés megítélését az ilyen globális, fasiszta, minden nemzetközi joggal és követelménnyel ellenséges és ellentétes, interkontinentális bűnügyi egységbe borult gaztettek és Emberiség-ellenes tettek teljes felszámolását.

Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy az ügyben a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége, a Belügyminisztérium, az Országos Rendőrfőkapitányság és más hatóságok, a Magyar Köztársaságban élő cigányok jogait képviselő európa parlamenti képviselő, a kisebbségi jogokat képviselő ombudsman, a magyarországi roma jogvédő szervezetek és személyek, továbbá a romák jogait képviselő és más médiaorgánumok felé stb. büntető feljelentéssel, valamint bejelentéssel éltem mind a feljelentők és hamisan vádaskodók kézre kerítésére, mind a Youtube fasiszta, a teljes magyarság emberjogi védelmét teljes megsemmisítéssel fenyegető tetteivel szemben, továbbá annak megállapítására, mely nemzetközi szervezet előtt lehet a Youtube elleni elrettentő kártérítési összeg megítéléséért pert indítani, mint említettem, annak teljes összegét a Youtube által megtámadott cigányság és jogvédő szervezeteik számára biztosítva, az Egyesült Államokban az amerikai kormány és a CIA védőgyűrűjében és a lehető legszorosabb pártfogása alatt tevékenykedő amerikai fasiszták további térhódításának gátlástalan hazugságokkal kiszolgáló terrorizmusának megfékezésére.

Felháborítónak tartom, hogy a Youtube ilyen drasztikus sátáni sötétséggel gázol a Magyar Köztársaság belügyeibe és a lakosság emberi jogaiba, valamint a cigányság és minden nem náci magyarok legszelídebb emberjogi védelmébe, az Egyesült Államoknak a fasizmust betegesen terjesztő nézeteit megjelenítve és munkálva, nácik és hitleristák tömegeinek helyet biztosítva, saját befogadó államának beteges és az egész Emberiséggel ellenséges belügyeit a magyarságra és a világ népeire erőltetve, az emberi jogokat a fasizmus terjesztésével párhuzamosan betiltva, felelőtlen, igénytelen, nemzetközileg közveszélyes terrorista hálózatként. Az amerikai kormány ezen fajüldöző tettei okkal vetik fel magának a Youtube-nak is az azonnali és totális betiltását, hiszen az az egész bolygóra közveszélyes fasiszta propagandák film-multimillióit szabadította rá a világra, fasizálva az egész bolygót, miközben az egész világ legfőbb videófeltöltő terrorista hálózataként a világ népeinek emberjogi védelmét és kisebbségi védelmét ilyen gátlástalanul kérkedő módon üldözi. Mit képzelnek, hogy saját törvényeikre és alkotmányukra is fittyet hányva a Föld bolygó túloldalán is az emberi jogokat üldözik, példátlan teret engedve ugyanakkor a magyar nyelven irdatlan tömegével megjelenő fasiszta anyagoknak, miközben számos cigányokat gyalázó, a teljes cigányság lejáratását és megvetését nyíltan célzó és hirdető, magyar nyelvű videók tízezreit engedélyezik, ahol a kommentezők közül is gyakran 10-ből 9 a cigányok totális kiirtásáért kommentel! A Youtube-nak sem esik nehezére értelmezni, hogy már az első linknél, e pillanatban is folyamatos az “Auschwitz”-ozás, és nem kell megütni az embernek a Youtube cenzori értelmi és erkölcsi színvonalát ahhoz, hogy azonnal tudja mindenki, aki magyarul sem beszél, hogy a kommentelők a nemzetközi kifejezést: “Auschwitz” azért emlegetik, mert a képen látható roma leghírhedtebb német haláltáborba küldését ordibálják világgá! (Pl.: [csatolt filmek – a szerk.] stb.) Az itt hirtelen idézett filmek között pokoli trágár stílusban több nyíltan hirdeti a teljes cigányság megvetését (a 2. is igazi, leplezetlenül fasiszta és gyűlölködő, tipikus Youtube-gyöngyszem), a fasizmus igenlését, gyűlöletre és háborúra uszít. De az amerikai kormány a romajogvédő filmet és az emberjogvédő Hírháttért találja meg a magyarországi és az amerikai Youtube kérkedő fasizmus totális biztosítására és az emberi jogok teljes eltörlésére! Egyáltalán honnan veszik a bátorságot, hogy áldozatos és ingyenes emberjogvédő munkánkkal szemben a mi országunkban diffúzáló fasizmust az Egyesült Államokból [csatolt film – a szerk.], mit sem leplezve, a fasizmus terjesztéséről szóló bizonyítékok iszonyatos tömegeivel elárasztva bennünket, minket üldöznek és támadnak!

Azt gondolom, hogy a példa értékű következmények nem egy ország, hanem az egész bolygó nyilvánossága elé valók, a perek példásan elrettentő és kártérítő megítélésével együtt, mellyel a Youtube által egyoldalúan és hazug, hamis vádakkal támadó világterrorizmusával szemben, a magyar és az amerikai nácik céljaival ellentétesen a cigányok és az általános emberi jogok védelmét kell szolgálnunk.

A nyílt levelet – a csatolt feljelentéssel – Gyurcsány Ferencnek, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, számos hatóságnak, továbbá roma jogvédő szervezeteknek és lapoknak, valamint számos hatóságnak és médiumnak – a Nagykövet Asszonynak címzett levéllel egy időben kezdve (a ‘Másolatot kapott’ rész alatt megtekinthető) – ezennel megküldöm.

A nyílt levél után csatolt a tegnapi napon (2008.12.19.) kelt feljelentés és nyílt levél tartalma.

Üdvözlettel, követelve a bocsánatkérést és a nemzetközi állami tárgyalások megkezdését a Youtube Emberiség-ellenes, náci gaztetteinek [csatolt film – a szerk.] megfékezésére
Molnár F. Árpád, az emberjogvédő és roma jogvédő Hírháttér Multimédia keresztyén főszerkesztője.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ámen

Molnár F. Árpád
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2008 december 20..

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: