A világot irányító illuminátusok karakterológiájából – történelmi leleplező anyag

Molnár F. Árpád történelmi leleplezése

Az illuminátusok (a szó jelentése: “megvilágosodottak”) a részben láthatatlan személyekből álló Háttérhatalomnak ama személyei (Babilon másodlagos vezető és alattvalói), akiknek vezérlésével a Háttérhatalom irányítja a világot, előre elkészíti az álrendszerváltozásokat, a gazdasági világválságokat, a háborúkat, a járványokat, a baleseteket, a Szögi Lajos-féle gyilkosságokat, a nemzetek hangulati szabályozását, meghatározza a választási végeredményeket (mely nép kire adja le szavazatát) stb. Ezekhez a Központ – amit a Biblia a titokzatos Nagy Babiloni Szajhának nevez (ugyanis minden nyelvben és nemzetben ott van, meghatározó, minden népet egyetlen központi hatalom alá vetett) – elektromágneses és még egy tucat gondolkodás- és életélmény-meghatározó fegyvereit használják fel, az emberi elme totális kontrollálásával és irányításba vételével.

Az illuminátusok – a legkisebb tégla a falban személytől a világ látható és nem látható legfőbb vezetőiig, miniszterelnökökig, bankárokig, tudósokig – ugyancsak valamennyien gyártott, programozott háttérhatalmi projectek, ahogyan az emberek. Akik megértik, hogy annyi véletlen egybeesés, amennyit a Biblia Szavai és Jövendölései a valós helyzet viszonylatában mutatnak, nem létezik, csak tudatos tervezésből, azok felfogják, hogy Babilon az Isten Tervezte korlátokig képes megrontani mindenkit, és Isten Végzéséből gyakran ugyanezekkel az Echelon-fegyverekkel kénytelen megtéríteni is embereket az örök életre a Jézus Krisztushoz, mert Isten Így Rendelte. Isten, azaz a Kozmikus Főhatalom és a Központ, azaz Babilon szoros kapcsolatban vannak egymással, és folyamatos az információáramlás közöttük.

hatterhatalom_babilon_rezsim_titkosszolgalat

A Világmindenség valaha létezett legszerencsétlenebb lényei között vannak az illuminátusok. Olyanok, mint egy a Sátánnak, azaz saját uruknak, megrontójuknak és örök kárhozatra juttatójuknak és minden életformának betegesen ábrázolt torz, groteszk karikatúrái. Jól mondja Drábik János George W. Bush-ról és a hozzá hasonló háttérhatalmi, programozott ügynökökről, amikor olyasmiket mond, hogy ezek azt sem tudják, mit tesznek, képtelenek felmérni tetteik súlyát és következményeit, semmiféle belátási képességgel nem rendelkeznek saját tetteiket és rájuk való következményeit illetően, valamint konkrétan schizophreniáról (szkizofréniáról) beszélhetünk az esetükben.

És valóban: az illuminátusok ideológiáiban, morális és logikai képességeikben olyan defektusok tömegei lelhetők fel, amelyek egyértelműen a schizophrenia tünetegyüttesei.

Az illuminátusokra mérvadó a morális és intellektuális lelki és mentális káosz, melyet gyakran ők maguk is észlelnek. Gyakran a legegyszerűbb összefüggésekkel sem boldogulnak, miközben a tudományos akadémiák élén vagy éppen hadseregtábornokokként funkcionálnak és pózolnak. Képtelenek különbséget tenni jó és rossz között. A Háttérhatalomnak (Babilonnak, azaz a Titkosszolgálatnak) való megfelelni igyekvés egészen groteszk méreteket ölt: mesterségesen plántáltakként a leghalványabb utasítást is azonnal végrehajtják, ha tudják, hogy az akár a vesztüket okozza, akkor is(!); a legkisebb fuvallat is rögtön elsodorja őket.

nemeth_sandor_a_hatterhatalom_oldalan1A torz és schizophréniásan beteges gondolkodású “keresztyén” illuminátusok eklatáns példája Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető “lelkésze”, aki össze nem tartozó és egymásnak totálisan ellentmondó és kizáró fogalmakat olyan szinten mos össze, ami a paranoid szkizofrénia egyértelmű tünetegyütteseit mutatja deklarálni. Így lesz számára és a Háttérhatalom mesterségesen megcsonkított elméjű és felfogóképességű hívei számára az Ószövetség nagyobb, mint egy újonnan megkötött szerződés és szövetség, így lesz a némethi torz gondolkodásban a Béke Hírnőkéből, a Jézus Krisztusból a cionizmust építő pedofil, ember- és lélekkereskedő tömeggyilkos, így lesznek a cionista tömeggyilkosokat és nemi erőszakoló, babiloni, háttérhatalmi Echelon-bűnözőkből Isten választott népe, így lesz a Megprófétáltaknak halál pontosan megfelelő módon és eszközökkel eladott testű és lelkű Németh Sándorokból és híveikből a szentek gyülekezete, így lesznek Németh Sándorban az Echelon-Rezsim és annak tömeggyilkos, minden módszert és eszközt, elektromágneses stb. kínzást és tömeggyilkosságot fedező és naponként tömegével megszavazó és alkalmazó izraeli miniszterekből és a Sátán Moszad-szörnyeiből, a világ keresztyénségét megbénító és az Emberiséget leépítő világterrorista antikrisztusokból az Úr Áldott személyei és a keresztyének által tisztelendő babiloni ördögök, akik a Júdásfaj minden idők legocsmányabb lényeiként és torzszülött bafometszörnyeiként a tudathasadásos elmében Áldottaknak és bűneikből megbocsáttattaknak neveztetnek, és így lesznek a beteg elme szerint mások felett ítélkezők és az egész bolygón a Megprófétáltak szerint betiltandók mindazok a keresztyének, akik erről akárcsak egy kukkot megnyikkanni mernek stb.

Az illuminátusok meghatározója, hogy a Pártnak, azaz a titkosszolgálati-háttérhatalmi utasításoknak engedelmeskedni kell. Sokan, akik a nyilvánosság pódiumán és színpadán a hitleri fasizmussal látszólag szemben állnak, valójában – miközben tudják, hogy a fasizmust ugyanaz a Háttérhatalom hozta létre – ideológiailag is ugyanazt a fasizmust védelmezik és hirdetik. Ha Bush tömeggyilkos világhatalmi tetteit és abszolút átütő erkölcstelenségét, vagy Németh Sándor egó-, pénz- és hatalomközpontú, a pedofil izraeli és más globalista hálózatokat, a villamosszékes és méreginjekciós tömeggyilkosokat Isten áldottaiként imádtató fenevadat tekintjük, láthatjuk, hogy a külcsillogással szemben nincsenek nyomorultabb, éppen látszólagos szövetségesei által elhagyatottabb, eladottabb értelmű és lelkű szerencsétlenek az illuminátusoknál. Amit Bush és Németh Sándor tudatosan fedezett egész életében, üldözve azokat, akik az igazságról csak megszólaltak, ugyanabból a náci, hitlerista háttérből való. A Bush-családról kb. a Hírháttér megjelenéséig nem volt köztudott, hogy az idősebb George Bush apja Hitler legfőbb pénztárosa és illuminátus, háttérhatalmista torzszülöttje volt, ezért választotta Babilon George Busht arra, hogy több tízmillió amerikai cionista rá adja szavazatát, és az ifjabb Bush, azaz George W. Bush szintén hitlerista háttere miatt lett Izrael fő világhatalmi képviselője és rabszolgája. (A választásokon az embereket egyszerű, tárcsázható mobiltelefonokként használják, ahol a központi szerver és alszerverek előre elkészítik a programot, ki, melyik pártra és erőre fog szavazni.) Az is a Hírháttér megjelenéséig volt csaknem 100%-osan elhallgatott, hogy a II.Világháború végeztével az amerikaiak és a cionisták Hitler fasiszta emberkísérleti elmeprogramozóit és projectjeit az USÁ-ba csempészték, és a nácikkal együtt folytatták az emberkísérleteket, a cionistákkal karöltve az amerikai lakosság és a világ népei ellen, kiépítve alprojectként a világot totálisan meghatározó elmeuralmi rendszert, amelynek valamennyien maguk is programozott rabszolgái voltak, a Bushoktól a Reagan-eken át az SZDSZ-ig, Németh Sándorig és a Moszad összes emberéig bezárólag, akik csak élnek a Föld bolygón. Ezen távirányított Pártszellemből adódott Vona Gábor és Für Lajos álrendszerváltó hazaárulása és a tényfeltárókat a kurucinfo nevű háttérhatalmi náciprojecttel való folyamatos üldözése, naponkénti átkozása, lejáratása, és – ahogy ez a kurucinfóval megtörtént – az Emberiséget közvetlen kiirtással fenyegető Echelon-technológiák nyíltan deklarált védelme és elrejtése, tehát az Emberiség kivetése, kihalásra és kárhozatra vetése. A kurucinfo pl. üldözésünkkel és a Háttérhatalom eszközei elrejtését egyértelműsítő állásfoglalásukkal, valamint azzal, hogy kifejezték: egyetlen kínzás alatt lévő és meggyilkolt, valamint meggyilkolás előtt álló személy és néptömegek védelmében egy árva szót szólni nem hajlandók, akik az általuk védett Echelon-technológiák áldozatául estek és fognak esni, csak támadni hajlandók azok ellen, akik erről tényfeltártak, mondván: árulók, akik ezt tették, mind-mind egyértelművé tették, hogy a kurucinfósok és azok, akik akár a Moszad, a CIA vagy a Legfőbb Ügyészség stb. részéről ezen illuminátus, Isten- és Emberiség-ellenes náciproject pártját fogják, az Emberiséget kizárólagosan pusztító tömeggyilkos rezsim bábjai és kiszolgáló, a hatályos nemzetközi és belföldi törvények értelmében életfogytig tartó fegyházbüntetést érdemlő rabszolgái. Tehát ez az, amit Németh Sándor annyira védelmez. Egy a Párt, egy a Háttér: a Sátán és a titokzatos Nagy Babiloni Szajha, a Föld paráznáinak és utálatosságainak anyja, aki részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől. Így nem csak a miénktől, de Németh Sándorétól is, hiszen ezek a fasiszta-cionista-háttérhatalmista echelonisták rontották meg és vakították meg Némethet is értelmileg, stratégiailag, erkölcsileg és intellektuálisan, és tették hamis apostollá és a Sátán zsinagógájává egyszerre. Nincs nyomorultabb annál, mint akit a Háttérhatalom Jézus jelmezében futtat, örök időkre világ csúfjává és a Mennyei Seregek által gyűlölt júdási bafometállattá téve.

Az illuminátusok karakterológiáját tekintve természetesen döntően áll az ún. schizothym személyiség-típus, amikor a látszatok mögött létezik egy elrejtett lelki élet, a valóság, amely teljesen eltitkolt, és csak a hálózatokon belül (beavatottak között) válik láthatóvá. De vannak illuminátusok, akik olyan programmal rendelkeznek, hogy soha életükben, senkinek nem fedik fel beszervezett mivoltukat. Ezekkel az elektromágneses elmeuralmi fegyverekkel bármit tudunk szimulálni és pl. tökéletes kémeket gyárthatunk, akik soha nem hibáznak. Vannak továbbá azok a schizophreniás állapotú beszervezettek, akik sokkal súlyosabb állapotban vannak, mint azok a pszichopaták, akiket meggyőződéses hazudozóknak neveznek. A tudathasadásos háttérhatalmiak ugyanis úgy képesek beszélni a demokráciáról, a tudomány helyzetéről, a cigánybűnözésről, bűnbak népekről és rasszokról, a társadalmi és a személyek lelki, pszichiátriai jelenségeinek és változásainak okairól, hogy abból nemhogy tudatosan tagadják le azt, hogy már minimum 50 vagy 100 éve mindent a Háttér irányít, de még el is hiszik, amit mondanak, miközben a a Regnáns Háttérrel kommunikálnak! Ne higgye senki, hogy ez a skizofréniás állapot ritka! Nagyon gyakori jelenség, akár a politikusokat, akár a főként médiában futtatott újságírókat, akár szociológusokat és pszichiátereket veszünk alapul! Nem, nem! Itt már nem meggyőződéses hazudozásról, hanem a mesterséges szkizofréniáról van szó!

Az illuminátusok (illumináltak, Echelon-alkoholisták) (Babilon haragborától és a globalista Rezsim tömegmészárlásaiban, az Echelon-technológiák által megrészegedett bűnözők) rendkívül gyakori tulajdonságai a kapzsiság, az egocentricitás, az emberéletek semmibe vétele. Gyakoriak a konspirációs szabályok fedezékében megrendelt illetve megszavazott politikai gyilkosságok, balesetek, betegségek stb., melyeket a Központ (a Babiloni Szajha) és/vagy a titkosszolgálati alprojectek hajtanak végre. De Babilon mindig gondoskodik arról, hogy egy-egy cunamiba, földrengésbe, vagy Szögi Lajos- és Marian Cosma-féle, irányított emberölésbe minél többen belekeveredjenek, mint szervezők és jóváhagyók, egy-egy ilyen gyilkossági program részleteit kérők és ötletadók. Amiként a WTC 2001-es, távirányított, valamely háttérhatalmi szerverből számítógépekkel vagy jobb eszközökkel vezérelt biorobotok által végrehajtott merényletekkel megvalósult, a tudatosan történelemformálás és civilizációszervezés céljából készített cselekményekről a választott beszervezettek tudnak, leggyakrabban a világ vezető bankárai és a tőzsdén jelenlevő sátánista, háttérhatalmi nagybefektetők, nacionálisan pedig kiváltképpen a Németh Sándor és tönkre vert fanatikusai által Isten-áldottaknak és az emberek szeme fényének nevezett cionisták. Tehát Isten és az Emberiség legfőbb ellenségei.

bafomet_baphomet-fenevad_babilonA világ politikai-gazdasági stb. “elitjébe” elektromágneses hullámokkal és más elmetechnológiákkal plántált kultikus imádati jelkép a kétszarvú bafomet. A programozott CIA-s szexrabszolganő, Cathy O’Brien nemi szerve, akit az “elit” politikai és szexuális célokra készített, ugyancsak ilyen mintájúra van átműtve. Az “elit” gyakran műtteti át szexrabszolgáinak nemi szervét az imádott kétszarvú fenevad mintájára. A nemi szerveken a bafomet szája hatalmasra tátott; az aktus során gyakorlatilag a bálványkép szájába helyezik a férfi nemi szervet. A Cathy O’Brien-botrány egyik emlékezetes pillanata volt, amikor kiderült, Hillary Clinton, az Obama-kormány mostani külügyminisztere a CIA-s szexrabszolganő bafometje láttán orális aktust hajtott végre. Hillary burkolt állításai szerint számos háttérhatalmi ismereteibe férje, Bill Clinton vezette be.
(Molnár F. Árpád)

Az illuminált vadállati “elit” külsődleges jegyeikben legtöbbször rendezettnek mutatott öltözék (leggyakrabban öltöny és nyakkendő), ragyogó anyagi háttér (milliomosok és milliárdosok, a Rotschildokig és a Rockefellerekig bezárólag, akik szintén csak programozott alkatrészei a Rendszernek), kifinomult mozgás, ápolt külső, a nyilvánosság előtt kulturált beszéd és nem létező becsületesség megjelenítése, és a féktelen hazudozás a jellemző, melyet a kívülállók legkönnyebben a teljes politikai elit kapcsán érhetnek tetten.

Az illuminátusok nemi életére az átlagemberrel szemben messze meghatározó a gátlástalanság, a szexuális késztetések házon belüli mind gátlástalanabb kiélése. Ritka a nyílt perverzió hiánya, viszont gyakori a szado-mazo, a pedofília, az ilyen célú gyermek-és emberkereskedelem, a kínzás szeretete, valamint a kéjgyilkosság, és roppant diffúzált az ilyen, javarészt öltönyös-nyakkendős globalista politikai és gazdasági hálózatokból szervezett totális büntetőjogi védelem és fedezés. Ilyen pedofil kéjgyilkos, illuminátus szexrabszolga- és szexkereskedelmi élvhálózatok messze csak apró részleteiben megbukott esetei közé tartozik Cathy O’Brien CIA-s, programozott szexrabszolganő világtörténelmi jelentőségű botrányai, vagy pl. a belga Marc Dutroux, öltönyös-nyakkendős, pedofil kéjgyilkos világhálózatának megbukott ügyei, melyek külön-külön is a globalista politikai elit hálózatai jéghegyének csak a csúcsát alkotják. Ezekben a világméretű szexhálózatokban a motivációs hátteret és a cselekményeket maga a Háttérhatalom idézi elő, az építi ki a hálózatokat, az választja ki a beavatandó személyeket, és az biztosítja közvetlenül, valamint az egész világon kiépített, zömében állami nemzetbiztonsági szolgálatoknak álcázott szervezetek elektromágneses stb. elmetechnológiái és jeladó-hálózatai által a hivatalos állami gépezet és személyeinek pártfogását és védelmét. Ezek a hálózatok szervezték pl. a pedofil kéjgyilkosságok öltönyös-nyakkendős hálózatainak feltárását üldöző és megsemmisítéssel fellépő Virtus.hu bandájának Emberiség-ellenes bűnözőit, akiknek a hatályos törvények szerint természetesen fegyházzal kell fizetniük bűneikért.

Az illumináltak világában gyakori a vallásosság és a tudatos sátánizmus. Emlékezzünk pl. az amerikai kormánybotrányokra, ahol Cathy O’Brien erre létrehozott, programozott adathordozó- és szexrabszolganője, aki szolgáltatásait Ronald Reagantől Hillary Clintonig végezte, hatalmas botrányai pedig éppen az illuminátus világmédia – titkosszolgálati kifejezéssel – D-Notice-a, azaz központilag rendelt elhallgatása miatt nem jutottak el Magyarországra, tehát ennek a Cathy O’Briennek a nemi szerve is ún. “bafomet”, tehát a Jelenések Könyvében Megprófétált kétszarvú fenevad mintájúra van műtve, mert a Háttérhatalom, azaz Babilon illuminátusaiba, amilyenek a Reagan és a Clinton-család, eme kultikus, imádati bálványkép, gyakran kimondottan vágyott imádati “tárgy”, a bafomet van plántálva, mely a Sátán egyik fő jelképe. E jelkép – a világ politikai és gazdasági elitje törvénykezései során – a Föld bolygón kötelező imádati jelkép lesz. Ezt szintén nem csak a Biblia Tanúsítja, nem onnan vettük mi sem, hanem azt kaptuk, hogy ez maga az Emberiség elkészített jövője is.

E bafomet egyik jövőképe: Jelenések Könyve 14.Fejezet, 9-12.Vers:
És a harmadik angyal is követte őket, mondván nagy szóval:
– Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; s az ő kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Értsük meg: a két bafomet ugyanaz. Ugyanaz, és ezt az elit is tudja. Ekként is használja, mint babiloni, Megprófétált, kultikus-vallási, Sátán-imádati bálványképet. Ezt tehát tudatosan teszik, és azért, mert beléjük is éppen úgy elektromágneses hullámokkal és más Echelon-fegyverekkel lett bevésve és kódolva a bafomet, mert – ahogyan Isten Mondja – örök időknek előtte erre lettek kiválasztva, azaz predesztinálva, eleve elrendelve.

Molnár F. Árpád

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Az Echelon-Rendszerek kizárólagos magyarországi leleplezője
http://hirhatter.com
30/919-6386 ; 76/320-450

Annak megértéséhez, miről van szó, néhány alapismeret az alapirodalomból:
HÍRHÁTTÉR: A Valóság kapuja
2009-01-03. – Angyalok és ördögök – Rettentő pillanatok az arisztokrácia rejtett világából
/Molnár F. Árpád – km. Tánczos Krisztina/
Tartalom: Ez a cikk kétségtelenül az egyik legfontosabb, ami magyarul eddig valaha megjelent. A Hírháttér a későbbiekben ontani kívánja az ilyen anyagokat. Amiről ez a cikk valahol a háttérben szól, az az Emberiség tragédiája és hátralevő vesszőfutása. Akik pedig elég tájékozottak, tudják, hogy a kevesek számára van csupán menedék.

BETILTVA! – HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. – HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon – Meglátni a Pokol Kapuját…
/Christian Crown – Fenyvesi Theresa – titok és Molnár F. Árpád/
Tartalom: A titkosszolgálat legmélyébe beavatottak is megszólalnak eme történelmünkre hamarosan elkerülhetetlen reformhatást gyakorló dokumentumfilmünkben. Akikre nem méretik vakság, azok között lesznek, akiket magával ránt a mélység, akiknek pedig nem teljesen új a terület, mert már elindíttattak az úton, sokan elborzadnak majd attól, amit kapnak. Számos belsős pedig, akik számára az Echelon-rendszer, azaz Babilon napi beszédtéma, terített asztalra lelnek. (Film, 31 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR: Amit ír, a Történelem
2008-07-26. – HUNGÁRIA TV: Tudatmódosítás (Drábik János történelmi előadása) (Film, 60 perc)
Tartalom:
A neves és népszerű közgazdász, Drábik János amerikai állampolgárként is minden idők legnagyobb magyarjai közé írta be a nevét azzal, hogy beszélni kezdett olyasmiről, amiről ugyan rendkívül sokan tudunk a közéletből, de szinte senki nem mer mondani semmit a nyilvánosság előtt.
(A film és a hangfelvétel egyaránt letölthető!)

Reklámok

~ Szerző: Molnár F. Árpád - 2009 február 20..

5 hozzászólás to “A világot irányító illuminátusok karakterológiájából – történelmi leleplező anyag”

 1. Kedves BUNYEVÁCZ Zsuzsa!

  A Szent Grál üzenete is és eme frisebb testvérkönyve Az Új Világrend is ÖRÖKÉRVÉNYŰ KLASSZIKUSSÁ érettek már “SZÜLETÉSÜK PILLANATÁBAN” hiszen a JÓISTENTŐL való és ihletett! EZ ÁTJÖN, SZERETETTEL!
  Ez az ami minden HAZUGSÁGRA és ÁLSÁGRA tákolt SZABADKÖMŰVES intézményt alapjaiban renget és zúz porrá úgy a múltban mint MA.
  Sehonnai egyházi és világi patásaink pedig ettől rettegnek; – tiltva…agyonhallgatva oly mindegy mert már csak a BOCSÁNATKÉRÉSRE MARADT IDEJÜK!
  Jó ha tudják kedves MAGYAR OLVASÓK, hogy A MAGUNKFAJTÁNAK mindkét kötet KÖTELEZŐ OLVASMÁNY és SZENT SORSKÖNYVÜNK immáron! – …és nem CSAK 1 ÉLETRE!!!
  ISTEN – ISTEN TESTVÉREK:

  a magyar Pálos Trend

  Kik és miért tiltották le Bunyevácz Zsuzsa könyvbemutatóját – Interjú az írónővel

  G. Kirkovits István – HunHír.Hu
  Bunyevácz Zsuzsa újságíró, író immár két olyan alapos és mindenre kiterjedő, a magyarság, az ősmagyarság, a magyar származáselmélet, a múlt és jelen kérdéseinek történelmi léptékű oknyomozó, és az adott témákhoz kapcsolódó, korabeli szaktekintélyek és történetírók által megerősített művet alkotott meg, amely megfelelő promóció esetén világhíres lehetne. Mégis úgy tűnik, hogy pont szülőhazájában vannak olyan intézmények és szervezetek, amelyek a Kádár-éra aczéli tűrés-tiltásához hasonlóan lépnek fel vele szemben, s ez a támadás általában nem arról az oldalról jön, ahonnan várni lehetne. A HunHír.Hu úgy tudja, a katolikus egyház vezetése, és a legnagyobb ellenzéki, de kormányzásra készülő párt liberáloldala egyformán szeretné elhallgattatni Bunyevácz Zsuzsát. A másik oldal, éppen úgy, mint a HunHír.Hu esetében, inkább az elhallgatást választja. Egy biztos. A nagy sikerű, telt házas író-olvasó találkozók egyes településeken meghiúsulnak, és ha nem direkt kimondottan, de különböző átlátszó indokokkal megakadályozzák a fentebb említettek, hogy az írónő az Új Világrend tízparancsolata című, a múltat és a jelent megvilágító és együttesen értelmező művéről beszélhessen.

  A HunHír.Hu-hoz érkezett olvasói jelzések alapján magához az illetékeshez fordultunk. Jelezték ugyanis olvasóink, hogy két dunántúli városban is elmaradt a közönségtalálkozó, noha előtte plakátok hirdették az írónő érkezését. Bunyevác Zsuzsa alább válaszol a HunHír.Hu kérdéseire, illetve felvetéseire.

  – Második könyvedben olyan kérdéseket is boncolgatsz, amely minden bizonnyal szúrja a világhatalom hazai és külföldi prominenseinek szemét. A világhatalom térnyerése kapcsán a keresztény vallás elemeinek felhasználásáról, illetve átalakításáról is szolgáltatsz olyan információkat, amelyeket te mondasz ki, de minden egyes mondatodat ismert gondolkodók, történelmi személyiségek, politikusok gondolataival és megnyilvánulásaival támasztod alá. Miután az utóbbi időben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megnyilatkozott több olyan kérdésben, amellyel talán nem kellett volna foglalkoznia, és az összefogásra, nem pedig az elkülönülésre hívnia a figyelmet, állhat-e a könyvbemutatók meghiúsítása miatt az egyház, illetve politikai résztvevők alapján a Fidesz liberális oldala? Hiszen ők is külső parancsra cselekszenek.

  – Valóban ez a második előadás volt, amit lemondtak. Az én információim szerint is az egyik mögött a legnagyobb ellenzéki párt, a másik mögött pedig a püspöki kar állhat. Ezt a feltételezést leginkább logikai alapon lehet alátámasztani. Mert mi is az Új Világrend tízparancsolata című könyvem fő mondanivalója? Neves amerikai egyetemi tanárok – Anthony C. Sutton vagy Carroll Quigley -, hitelesnek tartott politikusok – Benjamin Disraeli vagy Churchill -, vagy például a jezsuita Malachi Martin, hogy csak néhányat említsek, állítja, hogy a történelmi események hátteréből egy bankárokból álló csoportosulás szerepe nem hagyható ki. Napjainkra e nemzetközi bankár csoport az amerikai szövetségi jegybanki rendszeren, illetve a Világbankon, az IMF-en keresztül jelentős hatalomra tett szert a világ nagy része felett. Számukra mindegy, hogy milyen eszközökkel szerzik meg az egyes országok nemzeti vagyonát, illetve a lakosság pénzét. Mindegy, hogy vadkapitalizmussal, kommunizmussal vagy neoliberalizmussal. Több szerző úgy látja, hogy az Új Világrend három fő ponton nyugszik. Az egyik a nyugati kapitalizmus, a másik a keleti stílusú szocializmus, a harmadik, a spirituális pont pedig valamifajta új ökumenikus vallás, a „megmásított” kereszténység.

  – Könyved egyik legfontosabb üzenetének tartom, hogy az emberek megértsék azt, amit már politikai szinten 15 évvel ezelőtt kezdtek boncolgatni a magyar közírásban. Nevezetesen arról van szó, hogy nem jobb- és bal-, hanem nemzeti oldalban kell gondolkodni, mert mesterséges ez a szembeállítás, amely a megosztást szolgálja, és politikai csatározásokká zülleszti az össznemzetért vívandó küzdelmet. Ez pedig nem más, mint a szembeszegülés a pénzen és az anyagiakon alapuló világhatalommal.

  – Fontos kiemelni azt is, hogy a pénzoligarchia úgy működik, hogy áldozataikat megosztják, például politikai jobb- és baloldalra. Így a két tábor egymást akarja legyőzni, és nem a közös ellenséget. Valójában a pénzhatalomnak mindegy, hogy melyik politikai oldal kerül hatalomra, lényeg, hogy az adósságcsapda fennmaradjon. Ha csak az elmúlt évtizedeket vizsgáljuk, látjuk, hogy a kommunizmus és az elmúlt húsz év következménye ugyanaz lett: a nemzeti vagyon egy szűk kisebbség kezébe került. Ma, amit a magyar ember megtermel, annak jelentős része az említett pénzügyi szuperstruktúra tagjainak vagyonát növeli. Érdekes módon Trianon után lábra tudott állni a kifosztott ország, de napjainkra, hatvan év béke után romokban hever minden. Mindez egyszerűen azért, mert nem a miénk, amit megtermelünk. És – könyvem mondanivalóját alátámasztandó – a magyar parlamentben még egyik oldal részéről sem hangzott el, hogy a megoldás az lenne, hogy önálló magyar pénzpolitikát folytassunk.

  -Amellett, hogy a Vatikánt egy nagyon fontos és pótolhatatlan intézménynek tartom, vannak fenntartásaim működésével kapcsolatosan. Különösen annak tükrében, hogy a katolikus egyház központját a világhatalomtól elválasztó törekvések ez idáig hamvába holtak, illetve azt a pápát, aki ténylegesen tenni is akart ezért, rövid időn belül megmérgezték. Ez az esemény nem Lucrécia Borgia idejében történt, hanem az egyház történetéhez képest a közelmúltban. Ezzel a kérdéskörrel is sokat foglalkozol, talán ezt is “rosszallják”.

  A könyvben részletesen foglalkozom az egyes vallások és a pénz, a kamatok viszonyával. Kiderül, hogy a Vatikán felvirágoztatásában igencsak szerepe volt a Rothschild-pénzeknek, valamint, hogy a nemzetközi bankárok és a Szentszék kapcsolata meglehetősen szoros. Ha ilyen szempontból vizsgáljuk a hazai püspöki kar viszonyát a nemzeti érdekekhez, akkor látjuk, hogy az Új Világrend nálunk is ugyanazokon a pontokon nyugszik, mint máshol. Csupán logikai alapon azt kell, hogy mondjam, hogy ha megállják helyüket azok megállapítások, amiket tettem, akkor nem érdeke egyik politikai oldalnak és az egyházak néhány vezetőjének, hogy azok közszájon forogjanak. És az események engem igazolnak…

 2. Rise Against: Prayer of the Refugee = Pálos Trend: ÖRDÖGŰZŐ

  Aranyos hallgatóink és rajongóink!

  Szíves örömest tudatjuk, hogy a Rise Against – Prayer of the Refugee számát feldolgoztuk és, hogy ezentúl a Pálos Trend formációtól ez a szám a zsidó terror hangoskönyveként, Ördögűző címmel fog futni a video megosztókon.
  Hallgassanak ránk!…))

  Szeretettel: Pálos Trend

 3. Mielőtt szavazni mennek…

  Nézzék meg a HÁBORÚ a NEMZET ELLEN c. filmet, ami feltárja a szocionisták tervszerű
  megsemmisítését a MAGYAR NEMZETNEK!
  Utána pedig itassák magukat át az igazi ÖRDÖGŰZŐ,
  NAGY LÁSZLÓ költőzsenink versével:

  Szólítlak, hattyú

  Énekes Budai Ilonának

  Ördög koholta, ő nyüstölte
  fölénk ezt az éjt, hol az ármány
  bullái fekete zsinóron
  függnek, megannyi mérges lepény,
  majálisra ólom-okádmány,
  hogy gőzüktől elsorvad a fény
  és lepusztul szánkról az ózon.
  Ólom-ingák, ha mozdulsz, ütnek,
  nem moccansz meg, úgyis pofoznak,
  ítélete ádáz betüknek
  lélekben, hasban új csikarás,
  s kell álmodni tovább a rosszat.

  Fekete zsinór-erdőn át is
  látok azonos kínt: szivárvány
  havasán az ostor virágzik,
  s virágom hervad a hahota
  hóhérpados nyújtó-csigáján.
  Gúny bitangol akár a járvány,
  beront a tűzhelyhez akárhol,
  rendelkezik mint nyegle ficsúr,
  utálattal mindent kirámol,
  szabad keze bóvlit virágzik,
  országutat ír nyála, kitúr,
  kitaszít a házból, hazából.

  Herceg, szabad-e énekelni,
  égre kelni mint a pilóta,
  vagy csak porszemen térdepelni,
  úrhatalmad ahogy kirótta?
  S mert rossz álmom nem szakad meg itt:
  új gótika épül sebekből,
  sóhaj aranyozza íveit,
  harangsora: bók és bók és bársony,
  s néma, nem szólít, nem serkent föl,
  aki itt sujtva sohase kel föl.
  Rémálmom temploma, s én alul
  izzok, szavamat nem halkítom,
  de sikoltom halhatatlanul:
  Úristen, én nem vagyok itthon?

  Szállj ide, hattyú, elfáradtam,
  elfogyok, rongálnak rossz pörök,
  félek, nyílik a föld alattam,
  s hattyúm, ha éretted feltörök,
  félek, hogy már csak fű-alakban.
  Égek, csőrödben jó vizet hozz
  onnan, hol a vadhattyak isznak,
  kétségeimből is föloldozz,
  gondozz, ahol fém ért a csonthoz,
  tűzz elém zöld ágat, hogy bízzak.
  Hol még a tavasz, ha fekete
  havak pillognak földön, égen,
  s bandába tömődnek? – de ha te
  megsegítesz, biztos elérem.

  Szólítlak, hattyúi hó-eke,
  sátánpalástot széthasító,
  te vagy a jó sugarasító,
  jó hitem nyerge, rosszat irtó,
  hogy jobb-magamhoz is jussak el –
  emelj föl engem, hadd siessek,
  vágj utat árva földieknek
  szárnyaddal s torkod élivel!

  Mindezek fényében és tudatában ismerjék fel és nevezzék nevükön a mindenkori magyarországi idegent, jöttmentet, megszállót, gyilkost, a sátánt és a fattyjaikat, hogy tudják meg mindörökre: MAGYAR ELŐL; – NINCS MENEKVÉS!!!

  Képekben: Youtube – ÖRDÖGŰZŐ – Pálos Trend

 4. Mielőtt keresztet vetnének 1 JOBBIK VILÁG reményében a szavazó fülkében a ZSideszre…
  Tudniuk kell, hogy a ZSideszben sokkal több már a zsidó, mint az MSZP-SZDSZ-MDF-ben együttvéve…
  Viszont a kommunista érintettségü személyek száma sem kevesebb!

  Mikola István – Hazafias Népfront, elnök
  Fónagy János – MSZMP tag
  Vonza András – MSZMP tag
  Szabadi Béla – MSZMP tag, munkásőr
  Varga Mihály – KISZ titkár
  Deutsch Tamás – KISZ titkár
  Orbán Győző – párttitkár, Orbán anyuka pedagógusi pályát cserélte fel egy pártbizottsági állásért.
  Orbán Viktor; – Gimnáziumi, majd egyetemi KISZ titkár
  Kövér László – KISZ titkár, és Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és az alá tartozó Társadalompolitikai Intézet munkatársa
  Pozsgai Imre – MSZMP KB tag
  Szűrös Mátyás – MSZMP KB tag
  Stumpf István – MSZMP tag, Hazafias Népfront alelnök
  Járai Zsigmond – MSZMP tag, kormánytag, III/2 ügynök
  Matolcsy György – MSZMP tag, III/2 ügynök
  Martonyi János – MSZMP tag, kormánytag, III/2 ügynök
  Ligetvári Ferenc – MSZMP tag
  Chikán Attila – MSZMP tag
  Pintér Sándor – MSZMP titkár, oszt jó napot!

  …és, hogy végképp tudja kire veti keresztjét…
  Képekben: Youtube – Pálos Trend – ÖRDÖGŰZŐ

 5. 2010. Kereszt vetés az életünkért!

  Emlékszünk még az agyhalott Antall József soha véget nem érni akaró intelmeire, hogy mit miért nem lehet megcsinálni?!
  Na és ennek a pártnak, az orgazmus nélküli, merev szavazóira?!
  Emlékszünk még az apját is megtagadó lázadó de ugyanakkor, mérhetetlenül ravaszdi, Pető Ivánkára?!
  Na és ennek a pártnak, a húgyszagú sátrakban fetrengő, narkós szabadkőműves titánjaira?!
  …és eltudnának képzelni ezek fúziójából egy MAGYAR GYARMEKET?!
  Na, azért!

  Az SZDSZ által asszimilált “Magyar” Demokrata Fórum is közzétette választási programját.
  Itt olvasható:
  http://mdf.hu/index.php?akt_menu=99

  Érdemes végigolvasni, több mint tanulságos.
  Rákerestem benne a következő kifejezésekre: nemzetpolitika, határon túli, népesedés, közbiztonság, családbarát, nemzeti érdek, külpolitika. A válasz minden esetben az volt, hogy a keresett elem nem található.
  Az “MDF” programjában ezekről szó sem esik. Cionista csicskások, pénzbehajtók ócska fércműve az egész.

  Mielőtt azonban elmenne, vagy elvinnék keresztet vetni, vagy vetetni a szavazó fülkék szűkös négyzetmétereibe, gondoljon az összes hazaáruló párt, csörgőÓrás Orsós Viktor ZSideszére is…
  Tudnodia kell, hogy a zsideszben MA már sokkal több a zsidó, a magyarországi kettős állampolgár mint az MSZP-SZDSZ-MDF-ben együttvéve…
  Viszont a “valaha” elkötelezett, kommunista érintettségű, pozíciókba szánt személyek száma is meredeken emelkedett!

  Mikola István – Hazafias Népfront, elnök
  Fónagy János – MSZMP tag
  Vonza András – MSZMP tag
  Szabadi Béla – MSZMP tag, munkásőr
  Varga Mihály – KISZ titkár
  Deutsch Tamás – KISZ titkár
  Orbán Győző – párttitkár, Orbán anyuka pedagógusi pályát cserélte fel egy pártbizottsági állásért.
  Orbán Viktor; – Gimnáziumi, majd egyetemi KISZ titkár
  Kövér László – KISZ titkár, és Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és az alá tartozó Társadalompolitikai Intézet munkatársa
  Pozsgai Imre – MSZMP KB tag
  Szűrös Mátyás – MSZMP KB tag
  Stumpf István – MSZMP tag, Hazafias Népfront alelnök
  Járai Zsigmond – MSZMP tag, kormánytag, III/2 ügynök
  Matolcsy György – MSZMP tag, III/2 ügynök
  Martonyi János – MSZMP tag, kormánytag, III/2 ügynök
  Ligetvári Ferenc – MSZMP tag
  Chikán Attila – MSZMP tag
  Pintér Sándor – MSZMP titkár, oszt jó napot!

  …és, hogy végképp el tudják dönteni, hogy kikre is vessék keresztjüket; – kalandozzanak át 1 tanulságos történetre a Youtube – Pálos Trend – ÖRDÖGŰZŐ címén.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: